HOTĂRÂREA 19/06.02.2023

HOTĂRÂRE | 19 | din data de 06.02.2023

Privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov, în vederea aprobarii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de  alimentare cu apă și de canalizare

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Nota de fundamentare întocmită de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov nr. 15/25.01.2023;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov nr. 16/25.01.2023, înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 2534/26.01.2023;

Prevederile art.122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art.3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009  privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.5, art.8, art.10 art.29 și următoarele din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 5 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov;

Hotărârea nr. 156/21.11.2012 privind aprobarea asocierii Comunei Mogoșoaia în Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA-Ilfov”

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. 5 lit.m) și art.173 alin.(1) lit.f), art.175, art.182 și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă -ADIA Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe actul aditional nr.7/2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acordă mandat special domnului Paul Mihai Nicu PRECUP identificat cu C.I., seria __ nr. ___, CNP _____, să voteze actul adițional nr. 7/2023 de completare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de  alimentare cu apă și de canalizare în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov, în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
6 februarie 2023

Sari la conținut