HOTĂRÂREA 20/06.02.2023

HOTĂRÂRE | 20 | din data de 06.02.2023

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și  indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul  ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Consiliului Județean Ilfov nr. 822/30.01.2023, înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 2773/30.01.2023;

Prevederile art.122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 37/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a UAT Comuna Consiliul Local Mogoșoaia;

Prevederile Ordonanței de Urgență nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. j),  art. 8, art. 22 și art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) pct. (A) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b); art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. s); art. 136 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifică Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de Oportunitate pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale, versiune revizuită, conform Anexei nr. 1,  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se modifică Anexa nr. 2 prevăzută la art 2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 privind aprobarea Planului de evoluție a tarifelor și taxelor (conform Analizei Cost-Beneficiu) pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”, în forma prezentată în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se modifică Anexa nr. 3 prevăzută la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 privind aprobarea Documentul de Poziție revizuit pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”,  conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 rămân neschimbate.

Art. 5 Se împuternicește Primarul Comunei Mogoșoaia, să voteze și să aprobe documentele anexă la prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
6 februarie 2023

Sari la conținut