HOTĂRÂREA 146/07.11.2023

HOTĂRÂRE | 146 | din data de 07.11.2023

Privind aprobarea evenimentului “Serbările Iernii” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024, organizat de Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Amendamentele verbale, consemnate în procesul verbal al ședinței;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 246/31.10.2023;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia  nr. 144/31.10.2023;

Conform prevederilor art. 486 alin. (1) din Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea evenimentului “Serbările Iernii” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024, organizat în Parcul Mogoșoaia.

Art. 2 Aprobarea Regulamentului privind organizarea Târgului de Crăciun, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Desemnarea domnului Alin Călin Vârtic, reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia, în cadrul comisiei de selecție a participanților.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un cvorum de 13 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
8 noiembrie 2023

Sari la conținut