HOTĂRÂREA 145/07.11.2023

HOTĂRÂRE | 145 | din data de 07.11.2023

Privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile aflate în stare de necesitate urmare incediului din data de 16.10.2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresele nr. 26742, 26755, 26724, 26814 înregistrate la Comuna Mogoșoaia în data de 02.11.2023;

Conform procesului verbal de intervenție nr. 865 din 16.10.2023;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia  nr. 143/31.10.2023;

În temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 41-44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b), lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 5.000 lei domnului ………….. cu domiciliul în comuna Mogoșoaia.

Art. 2 Aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 12.000 lei domnului …………… cu domiciliul în comuna Mogoșoaia.

Art. 3 Aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 5.000 lei doamnei ……………. cu domiciliul în comuna Mogoșoaia.

Art. 4 Aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 5.000 lei doamnei ……………. cu domiciliul în comuna Mogoșoaia.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Dinu Gheorghe), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
8 noiembrie 2023

Sari la conținut