HOTĂRÂREA 141/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 141 | din data de 31.10.2023

Privind modificarea  rețelei școlare aprobate pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia pentru anul 2023-2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024 aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr. 6217/09.11.2022;

Decizia Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr. 1119/23.10.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 25979/25.10.2023

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea rețelei școlare aprobate pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia pentru anul 2023-2024, conform anexei.

Art. 2 Liceul Teoretic Explore 100 are obligația intrării în legalitate cu privire la schimbarea funcțiunii sediului din str. Brazilor nr. 22 în termen de 1 an de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 2 (Pavel Aurel, Dinu Gheorghe), dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
1 noiembrie 2023

Sari la conținut