HOTĂRÂREA 140/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 140 | din data de 31.10.2023

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Primare și al Școlii Gimnaziale “Explore 100” Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din cele două unități de învățământ

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Școlii Primare “Explore 100” Mogoșoaia nr. 27/08.09.2023 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 21994/08.09.2023;

Adresa Școlii Gimnaziale “Explore 100” Mogoșoaia nr. 1/08.09.2023 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 21993/08.09.2023;

Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023;

Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Desemnarea doamnei Mariana Mihalache, reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Primare și al Școlii Gimnaziale “Explore 100” Mogoșoaia, precum și desemnarea doamnei Felicia Ienculescu Popovici, reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din cele două unități de învățământ.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Gheorghe Dinu), dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
1 noiembrie 2023

Sari la conținut