HOTĂRÂREA 142/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 142 | din data de 31.10.2023

Privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, microbuz, către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Procesul Verbal de Predare Primire încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Comuna Mogoșoaia nr. 68/06.09.2023;

Solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia nr. 2179/23.10.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 25782/24.10.2023;

Potrivit art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) precum și art. 362 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea dării în folosință gratuită a autovehiculului tip 16+1 locuri Renault Master Trabus L3H2 blue Dci 145 identificat prin serie motor C111716 și serie șasiu VF1VE000670602899, având valoare de inventar de 243.969,53 lei cu TVA, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu acordul părților, către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia.

Art. 2 Predarea-primirea bunului mobil urmează a se face pe bază de proces-verbal în termen de maxim 30 de zile, iar plata cheltuielilor de întreținere și utilizare a autovehiculului pe parcursul întregii perioade va fi suportată de Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia.

Art. 3 Obligațiile Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile sunt prezentate în contractul de comodat, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește domnul Daniel Eugen Dobre, Administrator Public al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării contractului de comodat și după caz actele adiționale ale acestuia.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Dinu Gheorghe), dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
1 noiembrie 2023

Sari la conținut