HOTĂRÂREA 132/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 132 | din data de 28.09.2023

Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 28500 mp identificat cu nr. cadastral 60214 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60214 a Comunei Mogoșoaia în conformitate cu „Plan de amplasament și delimitare cu propunerea de dezlipire”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, precum și ale Ordinului nr. 600/08.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Dezmembrarea terenului în suprafață de 28500 mp identificat cu nr. cadastral 60214 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia înscris în Cartea Funciară nr. 60214 a Comunei Mogoșoaia în conformitate cu „Plan de amplasament și delimitare cu propunerea de dezlipire”

Art. 2 Împuternicirea domnului Dobre Daniel în calitate de Administrator public al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării actul de dezmembrare  redactat de către notarul public. 

Art. 3 Ulterior semnării actului de dezmembrare, cele două loturi vor fi înscrise în cartea funciară în domeniul public al UAT Mogoșoaia.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Felicia Ienculescu Popovici), dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 octombrie 2023

Sari la conținut