HOTĂRÂREA 133/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 133 | din data de 28.09.2023

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 2”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform prevederilor Ordinului nr. 1880/2023 privind aprobarea demarării unei noi sesiuni de depuneri de cereri de finanţare prin Programul naţional de investiţii “Anghel Saligny”, pentru sectoarele municipiului Bucureşti şi pentru judeţele Ilfov, Giurgiu, Vaslui, Buzău, Satu Mare, în perioada 2022-2028;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d).

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 2”. in vederea finantarii in cadrul Programului national de investitii “Anghel Saligny”, conform anexa nr.1 .

Art. 2 Aprobarea cererii de finantare întocmita în vederea includerii în cadrul  Programului national de investitii “Anghel Saligny”, anexa nr.2

Art. 3 Aprobarea implementarii proiectului si suportarea din bugetul local al Comunei Mogosoaia, judeţul Ilfov a cheltuielilor neeligibile in cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny”.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru, dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 octombrie 2023

Sari la conținut