HOTĂRÂREA 131/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 131 | din data de 28.09.2023

Privind modificarea și completarea “art.1” al H.C.L nr. 107/24.08.2023 pentru aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În baza adresei Instituției Prefectului Județului Ilfov nr. 9755/CE/08.09.2023, prin care se comunică numărul maxim de posturi pentru deservirea microbuzelor școlare pentru anul 2023 stabilit la nivelul comunei Mogoșoaia, respectiv a adresei Instituției Prefectului Județului Ilfov nr. 3730/TA/21.04.2023, prin care se comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2023 stabilit la nivelul comunei Mogoșoaia;

Potrivit prevederilor O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările și  completările ulterioare;

În temeiul art. 370 alin. (1) și (2), art. 382 lit.a) și b), art. 385 alin. (3), art. 391, art. 405, art,407, art. 408, art.409, art. 518, art. 519 și art. 539 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

În baza dispozițiile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederilor O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și a prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea și completarea “art.1” al H.C.L nr. 107/24.08.2023 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, conform anexelor nr. 1 și 2, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 107/24.08.2023 rămân neschimbate.

Art.III (1) Primarul comunei Mogoșoaia și aparatul de specialitate al Primarului comunei Mogoșoaia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         (2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică a prezentei se vor face, potrivit competențelor, prin grija Secretarului General.

Art. IV Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru), dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 octombrie 2023

Sari la conținut