HOTĂRÂREA 122/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 122 | din data de 28.09.2023

Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Bugetul general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Mogosoaia nr. 15 din data de 26.01.2023;

In conformitate cu prevederile art. 3 alin (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin.(1) si (2), art. 19 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a,) art. 139 alin. (3) lit. a) O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2023, astfel: bugetul local pe anul 2023,  sursa A, în valoare de 103.539,19 mii RON, conform Anexei nr. 1, bugetul institutiei publice Scoala Gimnaziala nr. 1 Mogosoaia pe anul 2023 – Sursa E, in valoare de 83,00 mii RON,

conform Anexei nr. 2, bugetul institutiei publice Club Sportiv Progresul Mogoșoaia pe anul 2023, în valoare de 886,00 mii RON, conform Anexei nr. 3;

Art. 2 Actualizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2023, în suma de 38.578,19 mii RON, din care: 6.765,00 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital (Anexa nr. 4) și 31.813,19 mii RON – Bugetul local – cap.58, cheltuieli de capital (Anexa nr. 5).

Art. 3 Excedentul bugetului local din anii anteriori in suma de 2.417.731 lei se va utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investii: Amenajare centru multifunctional Comuna Mogosoaia, Judet Ilfov; Studiu de Fezabilitate Complex Medical Carol Davila – University Medical City.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru), dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 octombrie 2023

Sari la conținut