HOTĂRÂREA 121/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 121 | din data de 28.09.2023

Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii  activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul de deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I)  nr. 17097/06.07.2022 modificată prin adresa nr. 18340/14.07.2023 privind modificările legislative  aduse de Legea nr. 228/14.07.2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 referitoare la acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I) pentru delegarea activității de tratare mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalațiile de tratare mencanobiologică sau, după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul de deșeuri stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică;

Prevederile art. 3 și 4, paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997;

Prevederile Legeii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

În temeiul prevederilor art. 8, art. 10, alin. (5), art. 22, art. 29, art. 30, art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 30/2023 privind modificarea art. V din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) pct. A, lit. e din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare, sub forma gestiunii delegate, a activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul de deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 2 Acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să delege, în numele și pe seama UAT Comuna Mogoșoaia, gestiunea activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul de deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 3 Acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să elaboreze documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul de deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 4 Acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să organizeze și să desfășoare procedurile de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul de deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 5 Împuternicirea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, domnul Florin-Răducu Covaci, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor: documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul de deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 septembrie 2023

Sari la conținut