HOTĂRÂREA 123/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 123 | din data de 28.09.2023

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Grădiniței Zori de Zi nr. 20/04.09.2023 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 22814/19.09.2023;

Potrivit art. 71 și art. 153 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 4183/2022;

Potrivit art. 11 alin. (1), alin. (4) lit. e) și art. 12 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. d). alin. (7) lit. a), art. 139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Desemnarea doamnei Roxana Cristina Chihai, reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 septembrie 2023

Sari la conținut