HOTĂRÂREA 120/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 120 | din data de 28.09.2023

Privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator)

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov nr. 119/13.09.2023, înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 22435/13.09.2023;

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov;

Adresa S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. nr.37664/06.09.2023, înregistrată la ADIA Ilfov cu nr. 1208/06.09.2023;

Nota de control A.N.R.S.C. încheiată la data de 06.01.2023 înregistrată în RUC seria A nr. 1351373 la poziția 10, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov înregistrată cu nr. 619/06.01.2023;

Nota de control A.N.R.S.C. încheiată la data de 06.01.2023 înregistrată în RUC seria A nr. 236447 la poziția 48, la societatea Apă – Canal Ilfov S.A. înregistrată cu nr. 495/06.01.2023;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dispozițiile art. IX alin. (1) din Legea 225/2016;

Prevederile Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr.88/2007;

Prevederile Caietului de sarcini-cadru, aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007;

Prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) lit. d^2), art. 10 alin. (5) și (5^1), art. 22 alin. (1) și (4), art. 29 alin. (10) lit. d), art. 30, art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n),  art. 140 și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea modificării și completării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator), prin  intermediul Actului Adițional nr. 9 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, așa cum este specificat în Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobarea modificării și actualizării ,,Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare”, anexă la Contractul de Delegare, cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr.88/2007, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea modificării și actualizării ,,Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare”, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini-cadru, aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.89/2007, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Aprobarea modificării și actualizării listei ,,Inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale”, aferente serviciului, la Contractul de Delegare conform prevederilor art. 29 alin. (10) lit. d) din Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 5. Împuternicirea Viceprimarul Comunei Mogoșoaia, domnul Florin Răducu Covaci, cetățean român, născut la data de ………….. domiciliat în ……………., având CNP ……………, identificat cu cartea de identitate seria …….. nr. ……….., eliberată de ………. , să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă–ADIA Ilfov, în favoarea aprobării modificării și actualizării Contractului de Delegare, a adoptării Actului Adițional nr. 9 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a modificării și actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a completării și actualizării Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, și aprobarea anexării Inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale la Contractul de Delegare.

Art. 6. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă–ADIA Ilfov cu sediul în România, judeţul Ilfov, Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 222 C, Pavilion S, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Cornetu cu nr. 1/05.01.2009,  al cărei membru este comuna Mogoșoaia prin Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia, să semneze Actul Adițional nr. 9 la Contractul de Delegare, din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, prin reprezentantul său, în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia.

Art. 7. Compartimentele de specialitate din cadrul Comunei Mogoșoaia, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul ADIA Ilfov și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 9 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 septembrie 2023

Sari la conținut