HOTĂRÂREA 119/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 119 | din data de 28.09.2023

Privind raportul de evaluare a capacitații de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia pentru anul 2023 (semestrul I) si planul de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție in anul 2023 – semestrul II

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

În temeiul prevederile art. 13 lit. i)  și art. 14 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu completarile si modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 25 și art. 27 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;

Prevederile art. 5 lit. f), art.14 lit. e) din Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor de aparăre împotriva incendiilor;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Raportului de evaluare a capacitații de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia pentru anul 2023 (semestrul I), conform anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție in anul 2023 – semestrul II, conform anexei nr. 2.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 octombrie 2023

Sari la conținut