HOTĂRÂREA 118/14.12.2021

HOTĂRÂRE | 118 | din data de 14.12.2021

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate;

Prevederile art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin (1), (2) și art.139 alin (2) din Constituţia României, republicată;

În baza art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare;

Conform art. 5 alin (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit.b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 2 alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu completarile ulterioare;

În temeiul Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile art. 344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

Conform Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art.19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.3/2003,cu modificarile ulterioare;

În baza art. 5 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, din 23.01.2020;

Prevederile Legii  nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national –Sectiunea a IV-a Reteaua de

Localități , cu modificările și completările ulterioare , coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ- teritorial, potrivit cărora ierarhizarea localității la nivelul Comunei Mogoșoaia este următoarea:

a)      Rangul IV;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2022, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dupa cum urmeaza:

a.       Capitolul I.1

–         impozitul pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota prevazuta la art. 457 alin. (1) se stabileste la 0,1% din valoarea impozabila a cladirii;

–         impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota prevazuta la art. 458 alin. (1) se stabileste la 1,3% din valoarea impozabila a cladirii;

–         impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activitati din domeniul agricol, cota prevazuta la art. 458 alin.(3) se stabileste la 0,4% din valoarea impozabila a cladirii;

b. Capitolul I.2

–         impozitul pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, cota prevazuta la art. 460 alin. (1) se stabileste la 0,2% din valoarea impozabila a cladirii;

–         impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, cota prevazuta la art. 460 alin. (2) se stabileste la 1,3% din valoarea impozabila a cladirii;

–         impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice utilizate pentru activitati din domeniul agricol, cota prevazuta la art. 460 alin. (3) se stabileste la 0,4% din valoarea impozabila a cladirii;

–         impozitul pe cladirile nereevaluate proprietatea persoanelor juridice, cota prevazuta la art. 460 alin. (8) se stabileste la 5% din valoarea impozabila a cladirii care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta.

c. Capitolul II

–         impozitul pe terenurile amplasate în intravilan – terenul cu construcţii;

–         impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu contructii;

–         Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan.

d. Capitolul III

–         impozitul pe mijloacele de transport

–         impozitul pe autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone.

–         remorca, semiremorci sau rulote

–         mijloace de transport pe apa

e. Capitolul IV

– Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

f. Capitolul V

–  Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, cota prevazuta la art. 477 alin. (5) se stabileste la 3%  din valoarea contractului de publicitate

g. Capitolul VI

– Impozitul pe spectacole

h. Capitolul VII

– Alte taxe locale

– Taxa lunara pentru utilizarea temporara a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor, de arhitectura și arheologie

– Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativă

i. Capitolul VIII

– Sancțiuni

j. Capitolul IX

– Taxe speciale

k. Capitolul X

– Regulament privind stabilirea taxelor speciale

Art. 2 Pentru plata cu anticipație a impozitelor pe clădiri, teren și auto datorate pe întregul an de către persoanele fizice, se acordă bonificația prevazută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin (2) ,art. 472 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, dupa cum urmeaza:

a)       în cazul impozitului pe clădiri, de 5%

b)      în cazul impozitului pe teren, de 5%

c)       în cazul impozitului pe mijloacele de transport, de 5%

Art. 3 (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 489 alin (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 se stabilește după cum urmează:

a)       în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, cota adițională este de 20% din cota de impozit propusă;

b)      în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, cota adițională este de 20% din cota de impozit propusă;

c)       în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activitați din domeniul agricol, cota adițională este de 20% din cota de impozit propusă;

d)      în cazul impozitului/taxei pe clădirile nereevaluate aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, cota adițională este de 20% din cota de impozit propusă;

e)      în cazul impozitului/taxei pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depașește 400 mp, aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, cota adițională este de 20% din nivelul stabilit;

f)       în cazul impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, cota adițională este de 20% din nivelul stabilit;

g)       în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport aflate în proprietatea persoanelor  juridice, cota adițională este de 20% din nivelul stabilit;

h)      în cazul taxelor pentru eliberarea :

h.1.autorizației de construire, cota adițională este de 20% din cota taxei propusă pentru persoanele juridice;

h.2.autorizației de desființare, cota adițională este de 20% din cota taxei propusă pentru persoanele juridice; 

(2) În cazul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, datorate de către persoanele juridice, cota adițională este de 20% din nivelul stabilit și nu este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Art. 4 Indexarea anuală prevăzută la art. 491 alin. (1) și alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal se stabilește conform ratei inflației înregistrată în anul 2020, de 2,6%. Aceasta nu este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexele la prezenta hotărâre, se indexeaza sumele din anul 2021, exceptie facand sumele prevazute in tabel la art. 470, alin. (5) si (6) ce se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

Art. 5 Impozitul pe cladiri și terenuri se majorează cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate in intravilan. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

Art. 6 Se aprobă Anexa I – Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul 2022.

Art. 7 Se aprobă încadrarea în zone fiscale a terenurilor din intravilanul comunei Mogoșoaia.

Art. 8 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 9 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Baias Costel, Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vartic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 februarie 2022

Sari la conținut