HOTĂRÂREA 119/14.12.2021

HOTĂRÂRE | 119 | din data de 14.12.2021

Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului, a modelului Contractului de delegare și a Strategiei Locale de iluminat public în vederea delegării serviciului de iluminat public al  Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Conform art. 1 alin. (2) lit. f), art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (1), art. 29 alin. (8) lit. a) și alin. (9) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

În temeiul art. 8, art. 12 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public

Ordinul ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

Ordinul ANRSC nr. 93/2007 pentru aprobarea contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

Ordinul ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Strategiei Locale de iluminat public conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea studiului de oportunitate prevăzut la Anexa nr. 2 a prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea Regulamentului prevăzut la Anexa nr. 3 a prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobarea ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, gestiunea delegată, conform studiului de oprtunitate din Anexa nr. 2.

Art 5 Aprobarea încheierii contractului pentru realizarea serviciului de iluminat public din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov prin achiziție publică de servicii, conform Anexa nr.4.

Art. 6 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de primar al comunei Mogoșoaia, județ Ilfov în vederea semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.

Art. 7 Aprobarea Caietului de sarcini a serviciului de iluminat public al comunei Mogoșoaia, județ Ilfov în forma prevăzută de Anexa nr. 5 și care va deveni anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.

Art. 8 Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 9 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 10 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Baias Costel, Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vartic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 februarie 2022

Sari la conținut