HOTĂRÂREA 117/14.12.2021

HOTĂRÂRE | 117 | din data de 14.12.2021

Privind aprobarea Studiului de oportunitate, și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Conform art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. i) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice ;

Potrivit art. 12 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Potrivit art. 16 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

În temeiul O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediul;

Conform Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

În baza Ordinului nr. 112/2007 al ANRSC privind Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în comuna Mogoșoaia prevăzut la Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri.

Art. 2 Aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare prevăzut la Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri.

Art. 3 Aprobarea Caietului de sarcini prevăzut la Anexa nr. 3 a prezentei hotărâri.

Art. 4 Aprobarea fișelor de fundamentare pentru stabilirea tarifului de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale colectate separat în comuna Mogoșoaia, conform Anexei nr. 4 a prezentei hotărâri.

Art. 5 Aprobarea modelului Contractului de delegare a serviciului de salubrizare conform Anexei nr. 5 a prezentei hotărâri.

Art. 6 Aprobarea ca modalitate de gestiune a serviciului de salubrizare a comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, gestiunea directă, conform studiului de oportunitate din Anexa nr.1.

Art. 7 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de primar al comunei Mogoșoaia, județ Ilfov în vederea semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

Art. 8 Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 9 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 10 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 3 (Ienculescu-Popovici Felicia, Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 februarie 2022

Sari la conținut