HOTĂRÂREA 114/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 114 | din data de 24.08.2023

Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României pentru anii școlari 2023- 2029

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Instituției Prefectului Județului Ilfov înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 20574/23.08.2023;

Ținând cont de prevederile Procedurii privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2023 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 1, alin. (4) și alin. (5) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Aurel Pavel, Alexandru Dumitru Iacoban, Felicia Ienculescu Popovici, Alin Călin Vârtic, Iustin Cojocaru), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

  Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 august 2023

Sari la conținut