HOTĂRÂREA 113/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 113 | din data de 24.08.2023

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 39/31.03.2022 privind înființarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Progresul Mogoșoaia, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2022, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2022;

În temeiul art.22, art.26 alin.(2) lit.b),  art. 29 alin. (5) din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 129 alin. (7) pct. a), c), e), f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia, conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art 2. Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

  Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 august 2023

Sari la conținut