HOTĂRÂREA 105/26.11.2021

HOTĂRÂRE | 105| din data de 26.11.2021

Privind aprobarea Propunerii de Politică Publică „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” și a Planului de Acțiune în perioada 2021-2024 pentru implementarea politicii publice „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Conform art. 7 și urm. din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Conform art. 5 lit. j) și art. 84 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Conform art. 25 alin. (1) și art. 31 ind. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și lit. f), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Propunerii de Politică Publică „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)”, denumită în continuare Propunerea de Politică Publică, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2 Aprobarea Planului de Acțiune în perioada 2021-2024 pentru implementarea propunerii de politică publică „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)”, denumit în continuare Plan de Acțiune, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3 Primăria comunei Mogoșoaia coordonează implementarea Propunerii de Politică Publică „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” și a Planului de Acțiune în perioada 2021-2024 pentru implementarea propunerii de politică publică „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)”, iar autoritățile implicate contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor propuse prin acestea.

Art. 4 Finanțarea obiectivelor prevăzute în Propunerea de Politică Publică și în Planul de Acțiune prevăzut la art. 2 se face în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legii.

Art. 5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Pavel Aurel, Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia), abţineri 1 (Costel Băiaș), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 februarie 2022

Sari la conținut