Proces verbal ședința nr. 30921 din 11.11.2021

PROCES-VERBAL

Nr. 30921 din 11.11.2020

Ședința se desfășoară la ora 18.00 la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali și telefonic 3 consilieri locali (Băiaș Costel, Ienculescu-Popovici Felicia și Pavel Aurel).

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi citind cele doua proiecte de hotărâri, iar aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Președintele dă citire primului proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 15/28.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2021-2022, iar aceasta este adoptat cu unanimitate de voturi.

Se dă citire celui de-al doilea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Explore 100 Mogoșoaia, iar aceasta este adoptat astfel:

Mihalache Mariana, propusă de Chihai Roxana-Cristina, 12 voturi pentru, voturi împotrivă (Pavel Aurel), două abţineri (Băiaș Costel, Ienculescu-Popovici Felicia)

Ienculescu-Popovici Felicia, propusă de Pavel Aurel, voturi pentru (Pavel Aurel), abţineri (Băiaș Costel), împotrivă 13 voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi, pentru următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Privind aprobarea participării Comunei Mogoșoaia la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public„ și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare iluminat public stradal în Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov prin programul Administrației Fondului pentru Mediu privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” ce a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 4 abțineri (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru, Băiaș Costel).
  2. Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, ce a fost adoptat cu 9 voturi pentru, 6 abțineri (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru, Vâtric Alin Călin, Băiaș Costel, Pavel Aurel)
  3.   Pentru completarea HCL nr. 16/18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018 cu modificările și completările ulterioare ce a fost adoptat cu 14 voturi pentru, abţineri (Pavel Aurel).
  4. Privind concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical de medicina familiei, situat în comuna Mogoșoaia, șos. București-Târgoviște nr. 133, ce a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     SECRETAR GENERAL,

Florin-Răducu Covaci                                              Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 decembrie 2021

Sari la conținut