HOTĂRÂREA 106/26.11.2021

HOTĂRÂRE | 106| din data de 26.11.2021

Privind aprobarea Programului de Reajustare Teritorială al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Conform art. 7 și urm. din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Conform art. 5 lit. j) și art. 84 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Conform art. 25 alin. (1) și art. 31 ind. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și lit. f), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Programului de Reajustare Teritorială al Comunei Mogoșoaia prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

 Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 ( Pavel Aurel. Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia), abţineri 1 (Băiaș Costel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 februarie 2022

Sari la conținut