PROIECT DE HOTĂRÂRE 83/19.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 83| din data de 18.05.2023

Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al ECOTRANS STCM S.R.L

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Decizia nr. 156/12.05.2023 emisă de S.C. ECOTRANS STCM SRL, respectiv punctul nr. 5 al Convocării Adunarii Generale a Asociaților ECOTRANS STCM SRL,;

Conform art.40 alin.(1) lit. a) din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, (r1) actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit. c) și al art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L., conform anexelor.

Art. 2 De la data aprobării prezentului proiect de hotărâre își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 mai 2023

Sari la conținut