PROIECT DE HOTĂRÂRE 81/18.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 81| din data de 18.05.2023

Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov”

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Conform art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederilor O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal- bugetare pentru obiectivele/proiectele de investitii finantate, integral sau partial, din fondurile publice;

În temeiul prevederilor 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov”, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 De la data aprobării prezentului proiect de hotărâre își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 76/2022.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 mai 2023

Sari la conținut