PROIECT DE HOTĂRÂRE 51/20.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 51 | din data de 20.04.2023

Privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarii prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogosoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Procesul verbal de propunere de casare mijloace fixe nr. 5280 /27.02.2023 si a obiectielor de inventar nr. 5485/01.03.2023 privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarii prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogosoaia;

Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 si OMFP nr. 2861/2009 cu privire la Normele de organizare si efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit c), art. 136 alin (1) si (6), art. 139 alin (3) lit. g), art. 196 alin (1) lit. a), art. 243 alin (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogosoaia, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 aprilie 2023

Sari la conținut