PROIECT DE HOTĂRÂRE 52/21.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 52 | din data de 21.04.2023

Privind aprobarea unui protocol de cooperare cadru între Județul llfov – Consiliul Județean și U.A.T. Mogoșoaia, privind schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de date spațiale administrate

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Consiliului Județean Ilfov nr. 6372/31.03.2023, înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 8734/11.04.2023

Prevederile art. 121 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificarile și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 25 și art. 36 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. e), alin (9) lit. a)  și art. 196 alin. (l) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea protocolului de cooperare (cadru) între Județul Jlfov-Consiliul Județean și UAT Mogoșoaia, pentru schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de date spațiale administrate, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Împuternicirea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, domnul Florin-Răducu Covaci, să semneze protocolului de cooperare menționat la art. 1.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 aprilie 2023

Sari la conținut