PROIECT DE HOTĂRÂRE 50/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 50| din data de 11.03.2024

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile noiembrie 2023, decembrie 2023 și ianuarie 2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 379/19.02.2024 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 4879/17.05.2023;

Prevederile art. 105 alin. 2 lit. f) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

Prevederile art. 1 si 2 din Instrucţiunile nr. 2 / 2011 privind decontarea nevetei cadrelor didactice,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 4, lit.a, art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

SE PROPUNE:

Art. 1 Decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr.1 Mogoşoaia, pentru lunile noiembrie 2023, decembrie 2023 și ianuarie 2024, în sumă totală de 7504 lei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre.

Art. 3 Secretarul General al comunei va comunica prezentului proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
11 martie 2024

Sari la conținut