PROIECT DE HOTĂRÂRE 49/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 49| din data de 11.03.2024

Privind aprobarea fuziunii prin absorție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURO APA  de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA ILFOV 

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ”ADIA Ilfov” nr. 38/27.02.2024, înregistrată la Primăria Comunei Mogoșoaia cu nr. 5417/28.02.2024.;

Dispozițiile art. 10 alin (1), alin (2) și alin (3^1) din Legea nr. 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

Prevederile  art. 16 alin. (2) punctul j^1 coroborat cu art. 21 alin. (1) și art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ”ADIA Ilfov”,

Dispozițiile art. 34^1 alin. (1) din Ordonanța nr.26/2006 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 173 alin.(1) lit ,,b” și „d”, coroborat cu alin.(3) lit. „f”, alin. (5) lit. ”m”, art.182 și art. 196 alin.(1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) şi f), alin. (5) lit. m) și q), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 8 alin. (3) lit. d^2), art. 10 alin. (5), art. 22 alin. (1) și (4), art. 29, art. 30, art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și a prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 (1) Se aprobă fuziunea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă ADIA ILFOV cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURO APA.

(2)  Fuziunea se realizează prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURO APA de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA ILFOV.

(3)  Se întregește patrimoniulul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă ADIA ILFOV cu patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURO APA.

Art. 2 Se mandatează domnul Daniel- Eugen Dobre, în calitate de Administrator Public în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA ILFOV, să voteze „pentru” la propunerea de fuziune prin absorbție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURO APA de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA ILFOV.

Art. 3 (1) Se aprobă STATUTUL Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Ilfov ADIA- Ilfov, actualizat, prevăzut în anexa care face parte interantă din prezenta hotărâre.

           (2)Se împuternicește domnul Daniel- Eugen Dobre, în calitate de Administrator Public în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA ILFOV, să semneze Statutul actualizat al Asociației.

Art. 4 Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Comunei Mogoșoaia, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul ADIA Ilfov și Euro Apa, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul General al Comunei Mogoșoaia va comunica, în termenul prevăzut de lege prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
11 martie 2024

Sari la conținut