PROIECT DE HOTĂRÂRE 51/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 51| din data de 11.03.2024

Privind aprobarea regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2024-2026

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Dispozițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. XXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea  sustenabilităţii  financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit H.G nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, modificată și completată;

Ținând cont de dispozițiile art. 61 lit. b), art. 64 alin. (1) lit. b)  și art.76 alin. (3) lit. h) din Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare raportat la dispozițiile capitolului III, secțiunea 1 pct. 12 alin. (1) lit. a) din H.G nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea  regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2024-2026, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Inițiator
Primar
Florin- Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
11 martie 2024

Sari la conținut