DISPOZIŢIA 217/11.03.2024

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 18.03.2024

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 6434/ 11.03.2024;

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 152 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 215 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 18.03.2024 ora 15:00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.       Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 20.02.2024.

2.       Proiect de hotărâre nr. 49/11.03.2024 Privind aprobarea fuziunii prin absorție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURO APA  de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA ILFOV 

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

3.       Proiect de hotărâre nr.50/11.03.2024 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile noiembrie 2023, decembrie 2023 și ianuarie 2024”

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

4.       Proiect de hotărâre nr.51/11.03.2024 Privind aprobarea regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2024-2026.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

5.       Proiect de hotărâre nr.52/11.03.2024 Privind raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comua Mogoșoaia pentru anul 2023 (semII) li planul de măsuri pentru îmbunătățirea acrivităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2024 – semestrul I .

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

6.       Proiectul de hotărâre nr.53/11.03.2024 Pentru modificarea HCL nr. 94/2023, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului privind premirea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei Mogoșoaia.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

7.       Proiectul de hotărâre nr.54/11.03.2024 Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru “Construire ansamblu de locuințe P+1E+M, alipire terenuri, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități”, Șos. București-Târgoviște (DN1A), comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pe impbilee cu numerele cadastrale 60640 și 60634, beneficial S.C. Delta Green S.R.L

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

8.       Proiectul de hotărâre nr.55/11.03.2024 Privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, U.A.T Comuna Mogoșoaia și Fundația ,,Colorează-țí viitrorul”

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

9.       Proiectul de hotărâre nr.56/11.03.2024 Privind aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia – 2024.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

10.    Diverse.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 49,50,51,52,53,54,55,56

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 50,55

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 53

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 53

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
12 martie 2024

Sari la conținut