PROIECT DE HOTĂRÂRE 44/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 44| din data de 12.02.2024

Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 12.651 mp identificat cu nr. cadastral 60102 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60102 UAT Mogoșoaia și trecerea Lotului nr. 2 rezultat, identificat cu număr cadastral 68281, în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile Ordinului nr. 600/14.02.2023 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

Potrivit art. 361 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Conform preverilor art. 864 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 12.651 mp identificat cu nr. cadastral 60102 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60102 a UAT Mogoșoaia.

Art. 2 Împuternicirea domnului Daniel Eugen Dobre, în calitate de Administrator Public al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării tuturor documentelor necesare dezmembrării terenului.

Art. 3 Trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a Lotului nr. 2 în suprafață de 5000 mp identificat cu număr cadastral 68281, rezultat în urma dezmembrării terenului în suprafață de 12.651 mp identificat cu număr cadastral 60102.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și il va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 februarie 2024

Sari la conținut