PROIECT DE HOTĂRÂRE 43/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 43 | din data de 12.02.2024

Privind modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 496/12.02.2024 privind modificarea Fisei de fundamentare nr.4 pentru stabilirea tarifului distinct pentru colectare si transport deseuri reziduale de la Agenti Ec. si Institutii Publice ale Comunei Mogoșoaia,

Conform art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. i) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice ;

Potrivit art. 12 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Potrivit art. 16 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

Conform Ordinului nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

SE PROPUNE:

Art. 1 1) Aprobarea modificării fișei de fundamentare nr. 4 pentru stabilirea tarifului distinct pentru colectare și transport deșeuri reziduale de la agenți economici și instituții publice ale Comunei Mogoșoaia din Anexa nr. 4 la HCL nr. 117 din data de 14.12.2021, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi are HCL nr. 117/2021 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și il va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 februarie 2024

Sari la conținut