PROIECT DE HOTĂRÂRE 45/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 45| din data de 12.02.2024

Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire centru regional pentru păstrarea fondului arhivistic Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, Str. Aeroportului nr. 51, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Cererea nr. 19663 din 10.08.2023,

Avizul de oportunitate nr. 9227/3/6C din 07.10.2021,

Aviz Arhitect-șef nr. 4314/16/2F din 01.08.2023,

Prevederile art. 25, art. 27 ind. 1, art. 47, art. 47 ind. 1 alin. (2), art. 54 Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire centru regional pentru păstrarea fondului arhivistic Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, Str. Aeroportului nr. 51, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, număr cadastral 67152, beneficiar fiind Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogosoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Judetului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi îl va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscut de către cetăţeni

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 februarie 2024

Sari la conținut