PROIECT DE HOTĂRÂRE 43/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 43 | din data de 30.03.2023

Privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil către Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 362 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a), din același act normativ.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea dării în folosință gratuită a bunului mobil, “Sistem de sortare deșeuri reciclabile cu benzi transportatoare”, în valoare de 647.100,00 lei, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, către Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L., în vederea folosirii acestuia pentru desfășurarea activității societății.

Art. 2 Predarea-primirea bunului mobil menționat la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre se va face pe bază de proces-verbal.

Art. 3 Cheltuielile de întreținere a bunului mobil pe parcursul întregii perioade vor fi suportate de Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L.

Art. 4. Aprobarea modelului contractului de comodat ce va fi încheiat între Comuna Mogoșoaia și Colectare Deșeuri Mogoșoaia ulterior aprobării prezentului proiect de hotărâre, conform anexei nr. 1.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 aprilie 2023

Sari la conținut