PROIECT DE HOTĂRÂRE 33/07.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 33 | din data de 07.02.2024

Privind avizarea Documentației de Atribuire a Delegarii gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică, pentru unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov nr. 31157/29.12.2023

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. nr. 121/28.09.2023 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii  activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică

Prevederile art.121 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Conform art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.4 alin. (2), art.5, alin (1) lit. e), e1), f) și g) coroborat cu alin. (2) lit. b) și c), art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

Potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82 din 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111 din 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Potrivit Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112 din 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

În conformitate cu prevederile Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. a), alin. 14, art. 140 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art. 1 Avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică, pentru unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre, constituită din:

     Studiu de oportunitate și fundamentare;

     Strategia de contractare;

     Contractul de delegare (model);

     Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de delegare;

     Instrucțiuni pentru ofertanți (Fișa de date);

     Formulare;

Art. 2 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru:

a)   Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică;

b)   Operarea oricăror modificări/completări în cuprinsul Documentaţiei de Atribuire, survenite în cursul procesului de avizare a acestora și până la data aprobării;

c)    Derularea următoarelor activități: Publicarea anunțului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de tratare și Publicarea Documentației de atribuire și efectuarea oricăror acte necesare derulării procedurii de atribuire a contractului de delegare, printre care, dar fără a se limita la:

–      elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de operatorii economici interesați;

–      efectuarea modificărilor necesare în Documentația de Atribuire a achiziției și a documentelor adiacente solicitate de ANAP/instanța de judecată/alte instituții ori autorități cu atribuții în acest sens, în cursul derulării procedurii;

–      evaluarea ofertelor;

–      solicitarea clarificărilor de la operatorii economici participanți;

–      întocmirea dosarului achiziției publice;

–      elaborarea rapoartelor și a oricăror documente în cadrul procedurii de achiziție necesar derulării și finalizării procedurii de achiziție;

–      semnarea contractului de delegare.

Art. 3 Împuternicirea Dl./Dna. ____________, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor documentația menționată la Art. 1.

Art. 4 Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei Mogoșoaia în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Ilfov, compartimentului de specialitate din cadrul  Comunei Mogoșoaia, Primarului Comunei Mogoșoaia, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor  Ilfov și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 februarie 2024

Sari la conținut