PROIECT DE HOTĂRÂRE 34/07.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 34 | din data de 07.02.2024

Privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ-teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării proiectului “Ilfov fără țânțari”

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa Consiliului Județean Ilfov înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr.  298/05.01.2024 privind importanța încheierii protocolului de cooperare între Comuna Mogoșoaia și Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu;

Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și 4, paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997;

Prevederile art. 7, alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80, și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Potivit prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2), lit. d) și lit. e), coroborate cu prevederile art. (7) lit. c) și alin. (9) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 1)Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între UAT Mogoșoaia, Județ Ilfov – Consiliul Județean și Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în vederea realizării proiectului ”Ilfov fără tânțari„.

(2) Protocolul de cooperare-cadru este prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea domnului Viceprimar al Comunei Mogoșoaia, domnul Florin Răducu Covaci, să semneze protocolul de cooperare menționat la art. 1.

Art. 3 Primarul Comunei Mogosoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Judetului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi îl va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscut de către cetăţeni

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 februarie 2024

Sari la conținut