DISPOZIŢIA 142/14.02.2024

DISPOZIŢIA NR. 142

DIN 14.02.2024

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 20.02.2024

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 4253/14.02.2024;

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 152 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 215 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 20.02.2024 ora 15:00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 02.02.2024.

2. Proiect de hotărâre nr. 33/07.02.2024 privind aprobare privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalații de tratare mecanobilogică sau, după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică, pentru unități administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor ilfov, fără punerea la dispoziție a intrastructurii și privind acordarea mandatelor

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

3. Proiect de hotărâre nr.34/07.02.2024 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul De Dezinsecție Și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ-teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării proiectului “Ilfov fără țânțari”

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

4.Proiect de hotărâre nr. 35/08.02.2024 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

5.Proiect de hotărâre nr. 36/12.02.2024 pentru modificarea HCL nr. 62/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – Rețele – Etapa 1 rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă”.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

6.Proiect de hotărâre nr. 37/12.02.2024  pentru modificarea HCL nr. 110/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – DRUM”.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

7. Proiect de hotărâre nr. 38/12.02.2024  pentru modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz”.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

8.Proiect de hotărâre nr. 39/12.02.2024 pentru modificarea HCL nr. 65/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului și Stupinei”.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

9.Proiect de hotărâre nr. 40/12.02.2024 pentru modificarea HCL nr. 64/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, str. Soarelui

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

10.Proiect de hotărâre nr. 41/12.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a Sc Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

11.Proiect de hotărâre nr. 42/12.02.2024  privind organizarea evenimentului 1 Martie în Comuna Mogoșoaia.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

12.Proiect de hotărâre nr. 43/12.02.2024 privind modificarea HCL nr. 117 din data 14.12.2021 pentru aprobarea studiului de oportunitate și a documenteleor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza Comunei Mogoșoaia.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

13.Proiect de hotărâre nr.44/12.02.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 12.651 mp identificat cu nr. cadastral 60102 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în cartea funciară nr. 60102 UAT MOGOȘOAIA

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

14.Proiect de hotărâre nr. 45/12.02.2024  privind aprobarea documentației de urbanism plan urbanistic zonal – “Construire centru regional pentru păstrarea fondului arhivistic Agenția Națională De Cadastru Și Publicitate Imobiliară”, Str. Aeroportului nr. 51, Comuna Mogoșoaia, Jud. Ilfov

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

15.Proiect de hotărâre nr. 46/14.02.2024  privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Pentru proiectele de hotărâre nr. 33,34,35,36.37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 42,46

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 46

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 46

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
14 februarie 2024

Sari la conținut