PROIECT DE HOTĂRÂRE 30/27.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 30 | din data de 27.02.2023

Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa SC Colectare Deșeuri Mogoșoaia Srl nr. 629/16.02.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 5105/24.02.2023;

Prevederile Ordinului nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit n), art. 139 alin (1), art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea modificării Fișei de fundamentare nr.2 pentru stabilirea tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor reziduale și biodeșurilor colectate separat în comuna Mogosoaia din Anexei nr. 4 la HCL nr. 117 din data 14.12.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate si a documenteleor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogosoaia, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 februarie 2023

Sari la conținut