PROIECT DE HOTĂRÂRE 20/02.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 20 | din data de 02.02.2023

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și  indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul  ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Consiliului Județean Ilfov nr. 822/30.01.2023, înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 2773/30.01.2023

Prevederile art.122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 37/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a UAT Comuna Consiliul Local Mogoșoaia;

Prevederile Ordonanței de Urgență nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. j),  art. 8, art. 22 și art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) pct. (A) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b); art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. s); art. 136 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Se modifică Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de Oportunitate pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale, versiune revizuită, conform Anexei nr. 1,  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Se modifică Anexa nr. 2 prevăzută la art 2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 privind aprobarea Planului de evoluție a tarifelor și taxelor (conform Analizei Cost-Beneficiu) pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”, în forma prezentată în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III Se modifică Anexa nr. 3 prevăzută la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 privind aprobarea Documentul de Poziție revizuit pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”,  conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 rămân neschimbate.

Art. V Se împuternicește Primarul Comunei Mogoșoaia, să voteze și să aprobe documentele anexă la prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 februarie 2023

Sari la conținut