PROIECT DE HOTĂRÂRE 21/02.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 21 | din data de 02.02.2023

Privind  însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate publică a Comunei Mogoșoaia în vederea actualizării redevenței

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale și prevederilor Ordinului nr. 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Raportul de evaluare nr. D1/18.01.2023 întocmit de SC AM VERSUS SRL având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate publică a Comunei Mogoșoaia, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Actualizarea prețului redevenței din contractele de concesiune ale cabinetelor medicale individuale cu activitate destinată medicinei de familie la valoarea de 7,71 lei/mp/lună.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 februarie 2023

Sari la conținut