PROIECT DE HOTĂRÂRE 19/02.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 19 | din data de 02.02.2023

Privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov, în vederea aprobarii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de  alimentare cu apă și de canalizare

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Nota de fundamentare întocmită de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov nr. 15/25.01.2023;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov nr. 16/25.01.2023, înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 2534/26.01.2023;

Prevederile art.122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art.3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009  privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.5, art.8, art.10 art.29 și următoarele din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 5 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov;

Hotărârea nr. 156/21.11.2012 privind aprobarea asocierii Comunei Mogoșoaia în Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA-Ilfov”

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. 5 lit.m) și art.173 alin.(1) lit.f), art.175, art.182 și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioareU.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă -ADIA Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe actul aditional nr.7/2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, conform anexei parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Se acordă mandat special domnului Paul Mihai Nicu PRECUP identificat cu C.I., seria __, nr. ___, CNP ____, să voteze actul adițional nr. 7/2023 de completare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de  alimentare cu apă și de canalizare în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov, în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, conform anexei parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 februarie 2023

Sari la conținut