DISPOZIŢIA 37/02.02.2023

Privind convocarea ședinței extraordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 06.02.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 3376/02.02.2023

În temeiul art. 133 alin. (2) și art. 134 alin. (1) lit. a), alin. 3 lit. b, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință extraordinară din data de 06.02.2023, ora 12.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.       Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinara a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 26.01.2022.

2.       Proiect de hotărâre nr. 19 din 02.02.2023 Privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov, în vederea aprobarii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de  alimentare cu apă și de canalizare.

3.       Proiect de hotărâre nr. 20 din 02.02.2023 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și  indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”.

4.       Proiect de hotărâre nr. 21 din 02.02.2023 Privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate publică a Comunei Mogoșoaia în vederea actualizării redevenței

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2 – 4

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                     Secretar General,

                                                                                          Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
13 februarie 2023

Sari la conținut