PROIECT DE HOTĂRÂRE 110/14.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 110 | din data de 14.06.2024

 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Badea Petre și Telegaru Ion prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 83 din 02.04.2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Conform art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

 Art. 1 Respingerea plângerii prealabile formulate de Badea Petre și Telegaru Ion înregistrată sub nr. 11526/13.05.2024, prin solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 83 din 02.04.2024, ca neîntemeiată.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare si il va transmite persoanei responsabile spre a fi afișat în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 iunie 2024

Sari la conținut