Dispoziția nr. 518/14.06.2024

DISPOZIŢIA nr. 518

din data de 14.06.2024

Privind convocarea ședinței extraordinară  de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 17.06.2024

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 14240/ 14.06.2024;

Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021;

În temeiul art. 133 alin. (1)  art. 134 alin. (1) lit. a), alin.4,  art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA EMITE URMĂTOAREA DISPOZIȚIE

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință extraordinară de îndată din data de 17.06.2024 ora 16:00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 12.06.2024.
  2. Proiectul de hotărâre nr. 110 din 14.06.2024 privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Badea Petre și Telegaru Ion prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 83 din 02.04.2024

  Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  • Proiectul de hotărâre nr. 111 din 14.06.2024 privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia și Fundația Părinți salvatori pentru implementarea proiectului pilot “Ilfov, pentru inima ta”

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Pentru proiectul de hotărâre nr. 110,

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectul de hotărâre nr.111

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1. din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar ,                                                                   Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu PRECUP                                          Secretar General

                                                                    Roxana-Cristina BUTE

Actualizat la:
14 iunie 2024

Sari la conținut