PROIECT DE HOTĂRÂRE 109/11.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 109 | din data de 11.06.2024

Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 4000 m.p. identificat cu numărul cadastral 65029 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 65029 UAT Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Prevederile Ordinului nr. 600/14.02.2023 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c),  precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1  Aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 4000 mp, identificat cu nr. cadastral 65029 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funicară nr. 65029 a UAT Mogoșoaia.

Art. 2 Împuternicirea domnului Florin-Răducu Covaci, în calitate de Viceprimar al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării tuturor documentelor necesare dezmembrării terenului.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni

Inițiator
Viceprimar
Florin-Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana-Cristina Bute

Actualizat la:
11 iunie 2024

Sari la conținut