Dispoziția nr. 515/11.06.2024

DISPOZIŢIA nr. 515

din data de 11.06.2024

Privind convocarea ședinței extraordinară  de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 11.06.2024

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 13970/ 11.06.2024;

Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021;

În temeiul art. 133 alin. (1)  art. 134 alin. (1) lit. a), alin.4,  art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA EMITE URMĂTOAREA DISPOZIȚIE

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință extraordinară de îndată din data de 12.06.2024 ora 13:00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 21.05.2024.
  2. Proiect de hotărâre nr. 109/11.06.2024 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 4000 m.p. identificat cu numărul cadastral 65029 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 65029 UAT Mogoșoaia

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Pentru proiectul de hotărâre nr. 109

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1. din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar ,                                                                   Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu PRECUP                                           Secretar General

                                                                    Roxana-Cristina BUTE

Actualizat la:
11 iunie 2024

Sari la conținut