HOTĂRÂREA 100/12.06.2024

HOTĂRÂRE | 100| din data de 12.06.2024

Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 4000 m.p. identificat cu numărul cadastral 65029 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 65029 UAT Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Prevederile Ordinului nr. 600/14.02.2023 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c),  precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 4000 mp, identificat cu nr. cadastral 65029 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funicară nr. 65029 a UAT Mogoșoaia.

Art. 2 Împuternicirea domnului Florin-Răducu Covaci, în calitate de Viceprimar al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării tuturor documentelor necesare dezmembrării terenului.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, din 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
12 iunie 2024

Sari la conținut