PROIECT DE HOTĂRÂRE 105/17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |105| din data de 17.08.2023

Privind aprobarea strategiei tarifare actualizate și a Actului Adițional nr. 8 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 125325, “Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Afumați și Găneasa, județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 155255, “Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Snagov, județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 155254

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Statutul și Actul Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă „ADIA – ILFOV”;

Adresa ADIA-ILFOV nr. 103/25.07.2023, înregistrată la instituția Comuna Mogoșoaia cu nr. 18437/25.07.2023;

Adresa MIPE nr. 115145/19.07.2023 privind avizarea favorabilă a propunerii de modificare a strategiei tarifare;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 231/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017;

Decizia Comisiei Europene nr. CCI 2018R016CFMP003 din data de 13.01.2021, de aprobare a contribuției financiare la proiectul major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020”;

Contractul de finanțare nr. 232/27.11.2018, art.7 alin. 13 și 17, cu privire la „asigurarea cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului”;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 154/28.10.2021 privind aprobarea APĂ-CANAL ILFOV S.A.;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 181/30.09.2009 privind strategiei tarifare actualizate și a Actului Adițional nr. 5  la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 125325;

Prevederile art. 3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr.379/2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020;

Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.(2) lit b) și d) , coroborat cu alin. (4) lit. g), alin.(7) lit. n),  art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Strategiei tarifare actualizată a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate în aria ADIA Ilfov pentru operatorul regional Apă – Canal Ilfov S.A., conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Aprobarea Strategiei tarifare actualizată a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate în aria ADIA Ilfov pentru operatorul Apa – Canal Ilfov S.A. beneficiar al proiectelor  “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020″, “Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Afumati si Ganeasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020” – cod My Smis 155255 si  “Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020” – cod My Smis 155254 va intra în vigoare si se va aplica de catre Operatorul regional SC APA-CANAL ILFOV SA,  numai dupa aprobarea acesteia de catre reprezentantii Autorității Naționale de Reglementare  pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – ANRSC.

Art.3 Aprobarea Actului Adițional nr. 8 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat în data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă ’’ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și Societatea APĂ-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator), privind modificarea și actualizarea art. 36 – Prețurile, Tarifele și alte surse de venit, cu privire la strategia tarifară a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate în aria ADIA Ilfov, aprobată prin art.l, conform prevederilor din Anexa nr. 2, care face parte din prezentul proiect de hotărâre.

Art.4 Acordarea de mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă „ADIA-ILFOV ” cu sediul în România, judeţul Ilfov, oraşul Bragadiru, Şoseaua Alexandriei, nr. 249, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Cornetu cu nr. 1/05.01.2009, al cărei membru este comuna Mogoșaoaia prin Consiliul Local al comunei Mogoșaoaia, să aprobe strategia și să semneze Actul Aditional nr. 8 (Anexa 1) la Contractul de Delegare, prin reprezentant legal viceprimar, domnul Florin Răducu Covaci, în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 august 2023

Sari la conținut