PROIECT DE HOTĂRÂRE 104/17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |104| din data de 17.08.2023

Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii  activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I)  nr. 17097/06.07.2022 privind importanța acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I) în vederea delegării gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică completată prin adresa 18340/24.07.2023 privind modificările legislative aduse de Legea nr, 228/14.07.2023 privind aporbarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Prevederile art. 3 și 4, paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997;

Prevederile Legeii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

În temeiul prevederilor art. 8, art. 10, alin. (5), art. 22, art. 29, art. 30, art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 30/2023 privind modificarea art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) pct. A, lit. e din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare, sub forma gestiunii delegate, a activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 2 Acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să delege, în numele și pe seama UAT Comuna Mogoșoaia, gestiunea  activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 3 Acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să elaboreze documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 4 Acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să organizeze și să desfășoare procedurile de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 5 Împuternicirea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, domnul Florin Răducu Covaci, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor: documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

Art. 6 De la data adoptării prezentului proiect de hotărâre își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 99 din 17.07.2023.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 august 2023

Sari la conținut